Hoạt động trải nghiệm tìm hiểu khu di tích Đền Chữ Viết

Hoạt động trải nghiệm tìm hiểu khu di tích Đền Chữ Viết (Đền Vũ Thế Lang- xã Trưng Vương), và Đền Tiên - phường Tiên Cát của Chi đội 4B!

Một số hình ảnh: